Auteursrecht

RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Op werken op de website en in de collectie van het RKD (zoals afbeeldingen en teksten) kan nog auteursrecht rusten. Wanneer er nog auteursrecht op een werk rust, mag je alleen een print, kopie of scan (laten) maken die bestemd is voor eigen persoonlijk gebruik.

Je mag het werk niet verspreiden of herpubliceren, niet op papier noch digitaal, zoals via internet. Voor elke vorm van verspreiding of herpublicatie, zowel niet-commercieel als commercieel, op papier of digitaal, is voorafgaand toestemming nodig van de rechthebbenden. Zie hieronder wie dat kunnen zijn.

Klanten van het RKD zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van rechten bij verspreiding of herpublicatie uit de collectie. Je vrijwaart het RKD tegen de gevolgen van elke claim die uit verspreiding of herpublicatie zou kunnen voortvloeien. Zie ook onder Beeldmateriaal aanvragen.

Rechthebbenden

Auteursrecht op kunstwerken

Afbeeldingen van kunstwerken waarvan de maker nog in leven is of niet langer dan zeventig jaar geleden is overleden, kunnen niet worden verspreid of geherpubliceerd zonder toestemming van de kunstenaar of diens erfgenamen/wettelijke vertegenwoordigers. Hiertoe dient u contact op te nemen met de kunstenaar zelf of met diens erfgenamen/wettelijke vertegenwoordigers, of met Pictoright die de rechten van een groot aantal kunstenaars beheert. Het RKD bemiddelt hierin niet.

Auteursrecht op foto's

Voor foto's van driedimensionale kunstwerken of waarop een driedimensionale voorstelling is te zien en voor foto's die zijn bedoeld als kunstwerk, geldt dat verspreiding of herpublicering niet is toegestaan zonder toestemming van de fotograaf of diens erfgenamen/wettelijke vertegenwoordigers tot zeventig jaar na het overlijden van de fotograaf. Voor adressen van fotografen en fotobureaus kun je contact opnemen met de Stichting Burafo.

Portretrecht

Voor portretten die in opdracht zijn gemaakt is er voor eerste publicatie tot en met tien jaar na de dood van de geportretteerde toestemming nodig van de geportretteerde of diens erven. Als er meerdere mensen op een portret staan, is toestemming van alle geportretteerden nodig. Is het portret niet in opdracht gemaakt, dan moet er een redelijk belang zijn dat verhindert dat het portret openbaar wordt gemaakt. Het recht op eerste publicatie van de geportretteerde vervalt wanneer het portret al eerder rechtmatig in het verkeer is gebracht, bijvoorbeeld als het al legaal op de website van een organisatie is gepubliceerd.

De maker van een portret heeft auteursrecht op een portret. Afbeeldingen van een portret waarvan de maker nog in leven is of niet langer dan zeventig jaar geleden is overleden, mogen niet worden verspreid of geherpubliceerd zonder zijn toestemming. Hiertoe dien je contact op te nemen met de kunstenaar zelf of met diens erfgenamen/wettelijke vertegenwoordigers, of met Pictoright die de rechten van een groot aantal kunstenaars beheert.

Auteursrecht op archivalia

Auteursrecht op archivalia is geldig tot en met zeventig jaar na de dood van de vervaardiger. Na de dood van de vervaardiger gaat het auteursrecht over op erfgenamen van de vervaardiger of wettelijke vertegenwoordigers, als het voordien niet is overgedragen aan een andere partij. Voor archivalia waarvan de vervaardiger onbekend is geldt een beschermingsduur van zeventig jaar na openbaarmaking van het archiefstuk. Is een anoniem archiefstuk niet openbaar gemaakt, dan wordt uitgegaan van zeventig jaar na totstandkoming van het archiefstuk. Archiefstukken die post mortem gepubliceerd zijn, maar wel voor 1995, komen pas zeventig jaar na eerste publicatie in het publieke domein. Indien het auteursrecht van toepassing is, kunnen (delen van) archiefstukken niet worden verspreid of geherpubliceerd zonder toestemming van de auteur van het betreffende archiefstuk of zijn erfgenamen/wettelijke vertegenwoordigers. Hiertoe dien je zelf contact met betrokkene(n) op te nemen. Het RKD bemiddelt hierin niet.

Voor de rechtspositie van in archiefstukken genoemde, nog levende personen, die met identificeerbare personen in verband kunnen worden gebracht, wordt gewezen op hetgeen daarover is bepaald in de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Auteursrecht op boeken en tijdschriften

Er rust auteursrecht op teksten tot zeventig jaar na het overlijden van de auteur. Bij een in redactie uitgegeven stuk – dus zonder naamsvermelding – is dat zeventig jaar na uitgave. Op sommige uitgaven kunnen meerdere auteursrechtaanspraken rusten, bijvoorbeeld in geval van een tijdschrift waarin meerdere auteurs hebben gepubliceerd. In verband met de leeftijd van de verschillende auteurs kunnen verschillende artikelen in één tijdschrift gedurende een uiteenlopende perioden beschermd zijn.

Meer informatie

Meer informatie over auteursrecht is onder andere te vinden op www.auteursrecht.nl.