Algemene inkoopvoorwaarden

RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Algemene Inkoopvoorwaarden van Stichting RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

1.  Algemeen


1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen waarbij de Stichting RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (hierna: het RKD) overeenkomsten aangaat tot levering van diensten of goederen, aan het RKD. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen indien de voornoemde (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of verbandhouden met een Overeenkomst.

1.2 
Wijzigingen in de Overeenkomst alsmede afwijkingen op deze voorwaarden, zijn alleen van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk door het RKD zijn geaccepteerd. De toepasselijkheid van eventuele leveringsvoorwaarden van Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3      
Kennisgevingen op grond van deze voorwaarden en/of Overeenkomsten vinden steeds schriftelijk plaats.

1.4      
Op deze voorwaarden en bijbehorende opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.  

2. Definities
 

 • Opdrachtnemer: De partij die krachtens een Overeenkomst van het RKD diensten verricht en/of goederen levert aan het RKD.
 • Overeenkomst: Een overeenkomst alsmede alle uit hoofde van een Overeenkomst aan Opdrachtnemer verstrekte (nadere) opdrachten ter zake de levering van diensten of goederen door Opdrachtnemer aan het RKD.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst


3.1
Overeenkomsten kunnen van de zijde van het RKD alleen worden aangegaan door de daartoe bevoegde personen. Het Register Procuratiehouders kan worden opgevraagd bij de afdeling Financiële Zaken van het RKD.

3.2
Door het RKD opgevraagde offertes zijn onherroepelijk en gelden voor een periode van 30 dagen vanaf dagtekening.

3.3
Door het RKD verstrekte (nadere) opdrachten worden pas geacht te zijn geaccepteerd, nadat Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd. Door Opdrachtnemer geaccordeerde opdrachten kunnen daarna niet meer eenzijdig worden gewijzigd of ingetrokken.

4. Wijzigingen


4.1
Het RKD is bevoegd om in overleg met Opdrachtnemer de omvang en/of hoedanigheid van de Overeenkomst te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.

4.2
Indien een wijziging naar het oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of uitvoerings- dan wel leveringstermijnen, zal Opdrachtnemer, alvorens uitvoering te geven aan de wijziging, het RKD hierover uiterlijk binnen 8 werkdagen na kennisgeving van de verlangde wijziging schriftelijk informeren.  

4.3
Indien het RKD van oordeel is dat gevolgen voor prijs of levertijd onredelijk zijn ten opzichte van de aard en omvang van de gewenste wijziging, is het RKD gerechtigd de overeengekomen wijziging te herroepen.

5. Kwaliteit dienstverlening


5.1
Opdrachtnemer zal opgedragen werkzaamheden zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid tot een goed resultaat brengen, steeds met inachtneming van de voorschriften inzake Arbo, veiligheid en milieu.

5.2
Het resultaat van de door Opdrachtnemer te verrichten diensten dient te voldoen aan de overeengekomen specificaties/kwalificaties.  

5.3
Opdrachtnemer ziet erop toe dat zijn personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de ter uitvoering van de Overeenkomst benodigde kwaliteiten ten aanzien van deskundigheid en ervaring. 

5.4
Opdrachtnemer zal zich strikt houden aan overeengekomen termijnen en (dreigende) vertraging per omgaande aan het RKD melden. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, treedt het verzuim van Opdrachtnemer van rechtswege in.

5.5
Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van het RKD rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden.

5.6
Opdrachtnemer vrijwaart het RKD voor aansprakelijkheid jegens derden wegens het niet naleven door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen jegens het RKD dan wel ingevolge de wet.

6. Personeel Opdrachtnemer


6.1
Opdrachtnemer is steeds gerechtigd ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst op locatie tewerkgesteld personeel tijdelijk dan wel definitief te laten vervangen, onder de voorwaarde dat het vervangende personeel(slid) over dezelfde specialistische kennis beschikt en qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring van minimaal gelijk niveau is als het te vervangen personeel(slid), en de vervanging geen (financiële) consequenties voor het RKD heeft.

6.2
Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van het RKD een staat overhandigen bevattende de naam, voorna(a)m(en), adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, sofinummer en arbeidsvoorwaarden van alle personeel dat door Opdrachtnemer ter uitvoering van een Overeenkomst op locatie te werk is gesteld of zal worden gesteld.

6.3
Opdrachtnemer zal steeds op eerste verzoek van het RKD een afschrift verschaffen van verklaringen inzake zijn betalingsgedrag bij de sociale zekerheidsinstanties en de belastingdienst ter zake op locatie tewerkgesteld personeel. Het RKD is gerechtigd tot het stellen van nadere voorwaarden aan Opdrachtnemer betreffende verplichtingen tot voldoening van loonbelasting en sociale premies in het algemeen, waaronder in ieder geval de voorwaarde dat Opdrachtnemer regelmatig verklaringen van goed betalingsgedrag van haar de sociale zekerheidsinstanties en de belastingdienst over zal leggen en het bepaalde in artikel 6.4.

6.4
Bij inhuur van personeel loopt het RKD risico via de inlenersaansprakelijkheid. Om het RKD te beschermen tegen aansprakelijkstelling kan het RKD besluiten een deel van de betaling van de factuur op de G-rekening van de Opdrachtnemer storten. De betaling van de factuur geschiedt op de volgende wijze: 

 • 60% op de reguliere betaalrekening; 
 • 40% op de G-Rekening.

Beschikt de opdrachtnemer niet over een G-rekening dan kan het RKD besluiten om voornoemde 40% over te maken naar een rechtstreekse rekening van de Belastingdienst/Centrale administratie nr. 444040 onder vermelding van:

 • Naam, adres en woonplaats van de Opdrachtnemer; 
 • Het loonheffingennummer of omzetbelastingnummer van de Opdrachtnemer; 
 • Een omschrijving van de werkzaamheden; 
 • De periode waarin het werk is verricht; 
 • De hoogte van het gestorte bedrag. 

Als het saldo op de rekening van de Belastingdienst hoger is dan de bedragen die de Opdrachtnemer aan loonheffingen en omzetbelasting moet betalen, dan kan de Opdrachtnemer bij de Belastingdienst een verzoek indienen om het verschil aan Opdrachtnemer uit te betalen. Indien Opdrachtnemer beschikt over een depotrekeningnummer bij de belastingdienst dan zal het RKD een deel van de betaling van de factuur op het depotrekeningnummer van de Opdrachtnemer storten. Betaling op het depotrekeningnummer prevaleert boven betaling op de G-rekening indien de Opdrachtnemer over beide rekeningnummers beschikt. De betaling van de factuur geschiedt op de volgende wijze:

 • 60% op de reguliere betaalrekening
 • 40% op het depotrekeningnummer

Het bepaalde in dit artikel 6.4 laat de rechten van het RKD uit hoofde van artikel 6.3 onverlet. 

6.5
Indien het RKD van mening is dat (een) personeel(slid) van Opdrachtnemer of een andere door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde niet c.q. niet goed voldoet aan de tussen partijen overeengekomen kwalificaties, dan wel niet bereid of in staat is de werkzaamheden naar behoren te verrichten, is het RKD gerechtigd van Opdrachtnemer te verlangen dat dit personeel(slid) of deze derde wordt vervangen. Hiertoe is onder meer aanleiding indien door (het) personeel(slid) van Opdrachtnemer of de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde in strijd met de bij het RKD gebruikelijke huisregels is gehandeld of op enige andere wijzen het vertrouwen van het RKD is geschonden.

7. Weigering


7.1
In geval Opdrachtnemer weigert – om welke reden ook – over te gaan tot het verrichten van overeengekomen prestaties, ook nadat het RKD hem schriftelijk heeft gesommeerd, is het RKD gerechtigd elke betaling van de in uitvoering zijnde Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden.

7.2
In geval van een weigering als bedoeld in artikel 7.1 zal Opdrachtnemer het RKD voorts, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, voor elke Overeenkomst een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs voor de te leveren prestatie, onverminderd het recht van het RKD een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van het bepaalde in artikel 19 (schadevergoeding) dan wel de wet en onverminderd alle overige aan het RKD toekomende remedies, waaronder begrepen het recht op nakoming.  

8. Prijs


8.1
De prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld, en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer.  

8.2
Bij een vaste prijs zal door Opdrachtnemer worden gefactureerd zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

8.3
Bij nacalculatie zal Opdrachtnemer de overeengekomen vergoedingen deugdelijk specificeren. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van het RKD bij de facturen opgaven voegen van het werkelijk en noodzakelijk bestede aantal uren (afgezet tegen het begrote aantal uren, bij afwijking van 10% of minder met redengeving voor die afwijking en onder opgave van maatregelen tot correctie daarvan).  

8.4
Opdrachtnemer zal specificaties van door hem ter uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten verstrekken, alsmede documenten overleggen waarmee de facturen inhoudelijk worden gestaafd, waaronder overeengekomen tarievenlijsten.

8.5
Eventueel meerwerk zal onverminderd het in artikel 11 bepaalde door Opdrachtnemer na voltooiing van de meerwerkzaamheden apart worden gefactureerd. De aard en omvang van de verrichte meerwerkzaamheden zullen in de facturen uitdrukkelijk worden vermeld en aan de hand van authentieke bescheiden worden gespecificeerd.

8.6
Bij Overeenkomsten die voor langere duur zijn aangegaan is Opdrachtnemer niet gerechtigd zijn prijzen te verhogen tenzij het RKD daarmee schriftelijk akkoord is gegaan. De prijsverhoging zal op jaarbasis nooit meer bedragen dan het CBS-prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, tenzij Opdrachtnemer aantoont dat hij door omstandigheden buiten zijn macht zijn prijzen moet aanpassen.

9. Betaling


9.1
Opdrachtnemer zal in pdf facturen per e-mail (invoice@rkd.nl) aan de afdeling Financiële Zaken van het RKD toezenden onder vermelding van datum, bestel- of opdrachtnummer, KP-nummer  en andere, door het RKD schriftelijk aan hem kenbaar gemaakte gegevens.  

9.2
Het RKD zal de door hem verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan Opdrachtnemer betalen, onder voorwaarde dat de factuur voor akkoord is gegeven.

9.3
Het RKD is gerechtigd de betaling op te schorten in het geval dat er sprake is van toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer, tot het moment dat Opdrachtnemer wel volledig aan zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst zal hebben voldaan.  

9.4
Het RKD is gerechtigd het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen, die Opdrachtnemer verschuldigd is aan het RKD.

9.5
Het RKD is niet verplicht tot betaling van bedragen die uitstijgen boven 110% van het bij aanvaarding van de opdracht begrote budget, tenzij Opdrachtnemer het RKD tijdig op de hoogte heeft gesteld van de (mogelijke) budgetoverschrijding en de hoogte ervan, de redenen van de overschrijding uitvoerig schriftelijk heeft toegelicht en het RKD op grond van deze informatie schriftelijk heeft ingestemd met betaling van de meerprijs.

9.6
Het RKD is bevoegd, alvorens betaling plaatsvindt naast of in plaats van eigendomsoverdracht te verlangen dat Opdrachtnemer een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bank- of concerngarantie doet afgeven door een voor het RKD acceptabele bank of concern om de nakoming van zijn verplichtingen zeker te stellen.

9.7
Betaling door het RKD houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

10. Accountantsonderzoek


10.1
Bij twijfel over de juistheid van een of meerdere facturen is het RKD gerechtigd betreffende factu(u)r(en) door een door het RKD aan te wijzen registeraccountant op inhoudelijke juistheid te doen controleren. Opdrachtnemer zal de betrokken registeraccountant inzage van boeken en bescheiden verlenen en alle gegevens en informatie verstrekken, welke deze verlangt. De controle zal vertrouwelijk zijn en zich niet verder uitstrekken dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De registeraccountant zal zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide partijen uitbrengen.

10.2
Het RKD is gerechtigd betaling op te schorten hangende het accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid zal het RKD uitsluitend gebruik maken indien hij gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de juistheid van het betreffende factuurbedrag.

10.3
De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van het RKD, tenzij nader onderzoek door de registeraccountant uitwijst dat de factuurbedragen niet juist zijn, in welk geval de accountantskosten ten laste van Opdrachtnemer zullen komen.

10.4
Een accountantsonderzoek ontslaat Opdrachtnemer in geen geval van zijn verplichting tot nakoming.

11. Meerwerk


11.1
Indien door additionele wensen van het RKD de prestaties die Opdrachtnemer op grond van de opdracht moet leveren aantoonbaar worden verzwaard of uitgebreid is er sprake van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt. Indien Opdrachtnemer meent dat van meerwerk sprake is, zal hij het RKD daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Tot meerwerk worden niet gerekend additionele werkzaamheden die Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst had kunnen of moeten voorzien.

11.2
Opdrachtnemer zal voordat met het meerwerk wordt aangevangen een schriftelijke offerte uitbrengen, met betrekking tot de omvang van het door Opdrachtnemer ten gevolge van deze wijziging verwachte meerwerk en de daaraan verbonden kosten. Opdrachtnemer zal niet met het meerwerk aanvangen alvorens hij daartoe schriftelijk opdracht van het RKD heeft gekregen.  

11.3
Opdrachtnemer zal bij het uitbrengen van de offerte voor meerwerk geen nadere of zwaardere voorwaarden stellen in vergelijking met de oorspronkelijke opdracht.

12. Intellectuele Eigendomsrechten


12.1
Intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van de door Opdrachtnemer te verrichten diensten kunnen worden uitgeoefend, berusten uitsluitend bij het RKD. Deze rechten worden, op grond van deze voorwaarden en/of de bevestiging van de opdracht, door Opdrachtnemer aan het RKD overgedragen. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van het RKD een dergelijke akte ondertekenen en ook overigens alle handelingen verrichten teneinde te bewerkstelligen dat de rechten van intellectuele eigendom op naam van het RKD komen te staan. Opdrachtnemer heeft geen recht op enige aanvullende vergoeding voor de overdracht van de in dit artikel bedoelde rechten.

12.2
Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van door hem geleverde goederen en/of hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op enig recht van een derde, intellectuele en industriële eigendomsrechten daaronder begrepen.  

12.3
Opdrachtnemer vrijwaart het RKD voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot know-how, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder begrepen. Opdrachtnemer zal alle kosten van het RKD ter zake van dergelijke vorderingen dragen, daaronder begrepen juridische kosten ter afwering van de vordering.

12.4
Opdrachtnemer zal de resultaten van de ten behoeve van het RKD verrichte diensten in generlei vorm aan derden beschikbaar stellen, noch hierover aan derden enige inlichting verschaffen, tenzij het RKD hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Het RKD is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

12.5
Opdrachtnemer verplicht zich tot het, op zijn kosten, treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie bij het RKD en tot beperking van de door het RKD te maken extra kosten en/of te lijden schade. Onverminderd het hiervoor in dit lid bepaalde, is het RKD gerechtigd, indien derden het RKD ter zake van schending van intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen, deze Overeenkomst schriftelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd verdere rechten en zonder dat enige aansprakelijkheidsbeperking van toepassing zal zijn.

13. Geheimhouding en beveiliging


13.1
Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie over elkaars organisatie. Opdrachtnemer zal bovendien strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ter zake van alle vertrouwelijke informatie welke hem bekend is over het RKD en/of over relaties van het RKD. De informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, zal hij niet aan enige derde ter beschikking stellen en aan zijn personeel slechts bekendmaken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties.

13.2
Partijen zullen hun personeel en/of de door hen bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

13.3
Het is opdrachtnemer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het RKD in publicaties, reclame-uitingen of anderszins in het openbaar melding te maken van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, de door Opdrachtnemer aan het RKD geleverde diensten en/of producten en zijn relatie tot het RKD.

13.4
Indien Opdrachtnemer in strijd met de artikelen 13.1 tot en met 13.3 handelt zal hij zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist een dadelijk opeisbare, niet voor matiging of compensatie vatbare boete verbeuren aan het RKD van EUR 500,- per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat de overige rechten van het RKD, waaronder die op schadevergoeding, onverlet.

13.5
Rechten en verplichtingen op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur worden niet door de bepalingen van dit artikel ingeperkt.

13.6
Opdrachtnemer draagt zijn personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden voor zover die bij het RKD worden verricht, op de door het RKD aangegeven beveiligingsprocedures en huisregels in acht te nemen. Het RKD informeert Opdrachtnemer tijdig over deze procedures en regels.

13.7
Het RKD kan vorderen dat van personeel van Opdrachtnemer minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij het RKD verklaringen omtrent het gedrag worden overgelegd.

13.8
Het RKD kan personeel van Opdrachtnemer onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek, overeenkomstig de bij het RKD gebruikelijke regels. Opdrachtnemer verleent aan dit onderzoek zijn volledige medewerking. Het RKD kan op grond van de uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek de inzet van het betrokken personeelslid bij de uitvoering van de Overeenkomst zonder opgave van redenen weigeren.

14. Verzekering


14.1
Opdrachtnemer zal zich ter zake van de navolgende risico’s op eerste verzoek van het RKD verzekeren tegen alle risico’s die bij de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs te verwachten zijn.

14.2
Opdrachtnemer zal zich in ieder geval ter zake van de navolgende risico’s verzekeren: 
 

 • a. Letselschade aan personeel van het RKD of aan derden dan wel schade aan goederen en kunstwerken van het RKD of van derden (Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering/Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering);
 • b. Schade wegens beroepsfouten (Beroepsaansprakelijkheidsverzekering).

14.3
Opdrachtnemer zal desgevraagd onverwijld de polis(sen), alsmede de bewijzen van premiebetaling aan het RKD overleggen. De betreffende verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn inbegrepen.

14.4
Opdrachtnemer verplicht zich alle aanspraken ter zake van uitkering van verzekeringspenningen, zoals onder 14.1 bedoeld, op eerste verzoek aan het RKD te cederen. 

14.5
Verzekeringspenningen die door de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan het RKD worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door Opdrachtnemer ter zake van het verzekerde voorval aan het RKD te betalen schadevergoeding.

15.  Overdracht rechten en verplichtingen


15.1
Opdrachtnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van het RKD aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. Het RKD is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

15.2
Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van deze Overeenkomst gebruik wil maken van de diensten van derden, dan zal hij daartoe slechts bevoegd zijn na daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring van het RKD, welke goedkeuring niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Bij het verlenen van goedkeuring als in dit lid bedoeld, is het RKD gerechtigd aan de goedkeuring voorwaarden te verbinden c.q. deze in tijd te beperken.

15.3
Door het RKD gegeven toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van op hem rustende verplichtingen.

16. Overmacht


16.1
Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen ten gevolge van overmacht in gebreke zal zijn aan zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst te voldoen, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een schrijven met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

16.2
Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van goederen van derden.

17. Ongeoorloofde beloning


17.1
Geen van partijen zal beloningen of giften verstrekken aan personeel van de wederpartij. Meer in het bijzonder zal geen van partijen personeelsleden van de andere partij bewegen tot prestaties, toezeggingen en dergelijke, tegen enige vorm van beloning of gift aan dat personeelslid, zonder welke beloning of gift de prestatie of toezegging niet, c.q. onder andere voorwaarden, tot stand zou zijn gekomen.

17.2
Indien (het personeel van) één van de partijen in strijd met het hier bepaalde handelt, zal de andere partij zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist een dadelijk opeisbare, niet voor matiging of compensatie vatbare boete verbeuren van EUR 750,- per overtreding. Deze boete laat onverlet de overige rechten van de andere partij waaronder die op schadevergoeding.

18. Eigendomsvoorbehoud


18.1
Ingeval het RKD materialen zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt van Opdrachtnemer ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van het RKD. Opdrachtnemer zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden. Opdrachtnemer zal ze voor zijn rekening en risico merken als eigendom van Het RKD, ze in goede staat houden en verzekeren tegen alle risico’s, zolang Opdrachtnemer ten aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt.

19. Aansprakelijkheid en vrijwaring


19.1
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die het RKD lijdt als gevolg van een aan Opdrachtnemer toerekenbare niet-, niet tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de Overeenkomst of van schending van enige andere contractuele of niet contractuele verplichting.

19.2
Opdrachtnemer zal het RKD geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het eerste lid bedoeld. Indien ter zake door een derde een vordering bij het RKD wordt ingesteld, zal het RKD Opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal het RKD zich van elke handeling in deze kwestie onthouden, tenzij Opdrachtnemer het RKD daartoe toestemming geeft of Opdrachtnemer in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren.

20. Beëindiging van de Overeenkomst


20.1
Ieder der partijen is gerechtigd deze Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden indien:

 • a. de andere partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen.
 • b. de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance wordt verleend.
 • c. de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van deze partij beslag wordt gelegd, dan wel dat deze partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze Overeenkomst na te kunnen komen.

20.2
Indien deze Overeenkomst door het RKD wordt ontbonden, is het RKD – onverminderd zijn recht op schadevergoeding – gerechtigd afgifte te vorderen van gegevens, bescheiden en/of materialen welke ter uitvoering van de Overeenkomst in het bezit van Opdrachtnemer zijn, alsmede alle overige gegevens te verlangen welke benodigd zijn voor de verdere verrichting door het RKD of door derden van de overeengekomen prestaties.

20.3
Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van de Overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren o.m.: overdracht van intellectuele eigendomsrechten en vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten van derden (art. 12), geheimhouding (art. 13), cessie van verzekeringspenningen (art. 14), geschillenbeslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze (art 26).

20.4
Overeenkomsten die voor langere tijd zijn aangegaan, bijvoorbeeld Overeenkomsten ter zake van periodieke levering van goederen of diensten, kunnen door het RKD te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van maximaal twee maanden. Dit geldt zowel voor Overeenkomsten voor bepaalde tijd als voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd.

De navolgende bepalingen 21 tot en met 25 zijn specifiek van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, orders, opdrachten en Overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen door Opdrachtnemer aan het RKD.  

Naast deze aanvullende voorwaarden zijn de voorgaande bepalingen onverminderd van toepassing bij levering van goederen, tenzij uit de aard van de bepaling blijkt dat deze specifiek is geschreven voor het verrichten van diensten dan wel in de navolgende bepalingen nadrukkelijk wordt afgeweken.

21. Orders


21.1
Indien een schriftelijke order door het RKD wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaande aanbieding van Opdrachtnemer, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat binnen 14 dagen na dagtekening van de order de zaken overeenkomstig de order worden geleverd, dan wel een orderbevestiging geheel conform order wordt ontvangen.

21.2
Bij afwijking tussen order en orderbevestiging zal Opdrachtnemer overleg voeren met het RKD. 

21.3
Indien binnen 14 dagen na dagtekening van de order geen reactie volgt is het RKD gerechtigd de order elders te plaatsen. De oorspronkelijke order komt daarmee te vervallen.

22. Levering en vervoer


22.1
Levering vindt plaats op de tussen partijen overeengekomen plaats en het tussen partijen overeengekomen tijdstip, één en ander volgens de Incoterm DDP (Delivery Duty Paid zoals bedoeld in de Incoterms 2010).

22.2
De goederen moeten behoorlijk worden verpakt en op zodanige wijze worden beveiligd dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Opdrachtnemer zal zich ten gunste van het RKD  voldoende verzekeren tegen redelijkerwijze te verwachten risico’s bij transport.  

22.3
Opdrachtnemer zal voldoende goederen aanhouden om uit voorraad te kunnen leveren. Opdrachtnemer is verplicht onderdelen terzake het geleverde gedurende de gebruikelijke levensduur van het geleverde in voorraad te houden.

22.4
Levering omvat mede levering van eventueel bijbehorende hulpmiddelen als documentatie in de Nederlandse taal, software en kwaliteits- en garantiecertificaten.

22.5
Indien Opdrachtnemer de in de Overeenkomst vastgelegde levertijd niet kan nakomen staat het het RKD vrij om de order te annuleren. Indien nakoming binnen een overeengekomen termijn uitblijft, treedt het verzuim van Opdrachtnemer van rechtswege in.

22.6
Onder de datum van aflevering wordt verstaan de dag waarop de goederen door Opdrachtnemer voor de eerste keer ter aflevering op het overeengekomen adres aan het RKD worden aangeboden.  

22.7
Indien het RKD Opdrachtnemer verzoekt de levering uit te stellen, zal Opdrachtnemer de goederen deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor het RKD opslaan, beveiligen en verzekeren.

22.8
Na aflevering op het door het RKD aangewezen adres controleert en accordeert het RKD voor het geleverde, waarna het RKD de risico's draagt voor verlies, vergaan of beschadiging, tenzij het RKD kan aantonen dat het verlies, het vergaan of beschadiging een direct gevolg is van een gebrek dat reeds voor de aflevering aanwezig was.

23. Garantie


23.1
Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren goederen en eventueel de installatie/montage daarvan:

 • a. zullen voldoen aan de in de Overeenkomst vermelde hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit; 
 • b. zullen zijn vervaardigd van degelijke materialen en voldoen aan de hoogste wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften alsmede aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteits- en milieunormen, alle zoals deze gelden ten tijde van de levering;
 • c. geschikt zullen zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;
 • d. gereed voor gebruik zullen zijn;
 • e. in alle opzichten gelijk zullen zijn aan de monsters of modellen die door Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

23.2
Opdrachtnemer garandeert dat datumovergangen, bijvoorbeeld bij een schrikkeljaar, nu en in de toekomst geen storingen en/of gebreken zullen veroorzaken in de werking van de door Opdrachtnemer geleverde zaken.  

23.3
Indien de goederen, ongeacht de resultaten van enige keuring, controle of beproeving (artikel 24), niet blijken te voldoen aan de garantiebepalingen uit artikel 23 zal Opdrachtnemer voor zijn rekening de goederen ter keuze van het RKD op eerste aanzegging herstellen of vervangen, tenzij het RKD de voorkeur geeft aan beëindiging van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 (wettelijke ontbinding).

23.4
In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met Opdrachtnemer redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Opdrachtnemer niet (tijdig) of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgdragen heeft het RKD het recht herstel of vervanging voor rekening en risico van Opdrachtnemer zelf uit te (laten) voeren.

24. Keuring, controle, beproeving


24.1
Het RKD is gerechtigd aan haar geleverde goederen te (laten) onderwerpen aan keuring, controles en beproevingen, zowel voor, tijdens als na levering.

24.2
Opdrachtnemer is bevoegd bij de keuring, controle of beproeving aanwezig te zijn.

24.3
Indien bij keuring, controle of beproeving de goederen geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal het RKD dit schriftelijk melden aan Opdrachtnemer.

24.4
In spoedeisende gevallen geldt met betrekking tot geheel of gedeeltelijk afgekeurde goederen hetgeen onder 23.3 is bepaald ten aanzien van goederen die niet beantwoorden aan de garantiebepalingen.

24.5
Indien Opdrachtnemer niet binnen 10 werkdagen na dagtekening van de schriftelijke melding de afgekeurde geleverde goederen terughaalt, heeft het RKD het recht de goederen aan Opdrachtnemer voor diens rekening te retourneren en recht op creditering van eventueel reeds gefactureerde goederen binnen 14 dagen.

25. Eigendomsovergang en risico


25.1 
De eigendom van en het risico voor de goederen gaat over op het RKD nadat deze bedrijfsklaar zijn opgeleverd door Opdrachtnemer en door het RKD zijn goedgekeurd in gevolge artikel 24 van deze voorwaarden.

25.2 
Op het moment dat materialen zoals van het RKD zijn verwerkt in goederen van Opdrachtnemer welke aan het RKD worden overgedragen, is er sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendom aan het RKD toebehoort.

26. Geschillen, toepasselijk recht en domiciliekeuze


26.1
Ieder geschil tussen partijen ter zake van een Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter uitgaande van de vestigingsplaats van het RKD, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies zullen overeenkomen.