Privacyverklaring RKDartists

RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Privacy verklaring in verband met opname van persoonsgegevens in de database RKDartists van de Stichting RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Persoonsgegevens

De AVG stelt regels voor het verzamelen en het verdere gebruik van persoonsgegevens van levende personen door bedrijven en instellingen ter bescherming van de privacy van degene die deze gegevens betreffen. Uitgangspunt is de eis dat dit in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze gebeurt. Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot een unieke persoon (de betrokkene) te herleiden zijn.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

De database RKDartists is onderdeel van de RKD database Explore en wordt beheerd door de Stichting RKD – Nederlands Intituut voor Kunstgeschiedenis (RKD). Het RKD is wereldwijd een van de belangrijkste instellingen op het gebied van documentatie van en onderzoek naar Nederlandse kunst in internationale context. Het RKD beheert een omvangrijke en unieke analoge Rijkscollectie die bestaat uit archieven, bibliotheek en beelddocumentatie.

Tot de beheerstaken van het RKD behoort ingevolge de Erfgoedwet het toegankelijk maken van de collectie. De collectie wordt digitaal ontsloten via www.rkd.nl in een reeks databases. RKDartists bekleedt binnen dat netwerk van RKD-databases een essentiële verwijsfunctie en wordt binnen het kennisdomein van de erfgoedwereld beschouwd als een standaard. In RKDartists worden biografische gegevens over kunstenaars, kunsthistorici, verzamelaars en andere voor het kennisdomein relevante personen van de Oudheid tot heden verwerkt. RKDartists is beschikbaar als LOD (Linked Open Data) en is beschikbaar in het termennetwerk van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Hierdoor kan een instelling direct een link leggen tussen RKDartists en zijn eigen CMS (Content Management System).

Onze verwerkingen van persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen baseren wij op de in de AVG neergelegde rechtsgrondslag 'gerechtvaardigd belang'.

Invoer persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden primair door medewerkers van het RKD in RKDartists ingevoerd. Om RKDartists betekenisvol te houden, heeft het RKD Artists4All ontwikkeld. Artists4All biedt zorgvuldig geselecteerde experts buiten het RKD de gelegenheid om op specifieke deelgebieden informatie in RKDartists aan te vullen en te verrijken.

Het RKD gaat zorgvuldig om met de gegevens van betrokkenen en heeft in de richtlijnen voor het catalogiseren vastgelegd dat invoerders van de database RKDartists alleen die gegevens verwerken die in overeenstemming zijn met bovengenoemde doelen.

Verwerkte persoonsgegevens

De verwerkte persoonsgegevens betreffen biografische gegevens over kunstenaars, kunsthistorici, verzamelaars en andere voor het kennisdomein relevante personen van de Oudheid tot heden. De gegevens zijn afkomstig uit door de betrokkene gepubliceerde of anderszins publiek toegankelijk gemaakte documenten waarvan de beschrijving door bibliotheken of vergelijkbare organisaties in een catalogus of ander registratie- of zoeksysteem is opgenomen, of uit algemeen toegankelijke naslagwerken. Gegevens die worden verwerkt zijn:

  1. Voorkeursnaam/naamsvarianten
  2. Geslacht
  3. Geboorte/sterfplaatsen/data
  4. Nationaliteit/school
  5. Academie/opleiding
  6. Plaatsen/data van werkzaamheid
  7. Kwalificatie
  8. Bronnen
  9. Onderwerpen
  10. Leerling/leraar

Bewaartermijn

Gelet op de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt zijn deze in beginsel aangewezen als permanent te bewaren. Persoonsgegevens worden door het RKD verwijderd wanneer het gerechtvaardigd belang op basis waarvan het RKD de persoonsgegevens verwerkt komt te vervallen.

Wijziging en verwijdering

Indien gegevens van jou zijn opgenomen in RKDartists heb je het recht een verzoek in te dienen om de over jou opgenomen gegevens te laten verbeteren, aan te laten vullen of te laten verwijderen. Daarbij is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Voor het vaststellen van jouw identiteit kun je op afspraak met een geldig identiteitsbewijs langskomen. Je kunt ook een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek meesturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Bij de beoordeling van een verzoek om wijziging of verwijdering van gegevens zal door het RKD de aantoonbare juistheid en de openbaarheid van de opgenomen gegevens in de afweging worden meegenomen. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op je verzoek. Je kunt je verzoek indienen via het contactformulier.