Disclaimer

RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Iedere gebruiker die toegang heeft tot de website van het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en deze site gebruikt, voor welke doeleinden dan ook, stemt in met het onderstaande:

Het RKD behoudt zich het recht voor om een gebruiker de diensten van het RKD te weigeren of te ontnemen. Het RKD besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op zijn website. Het is echter mogelijk dat er in zowel de website van het RKD, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Het RKD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Het RKD aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de RKD website. Het RKD geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt het RKD aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Door het RKD verstrekte mededelingen over kunstwerken zijn het resultaat van kunsthistorisch onderzoek verricht door de betrokken medewerker(s) en kunnen niet als expertise worden beschouwd. Het RKD en/of de medewerker(s) die het onderzoek verrichtte(n) kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de verstrekte mededelingen, noch voor eventuele gevolgen van de onderzoeksresultaten voor derden.

Rechten derden

Het RKD respecteert de rechten van derden. Het RKD heeft zijn uiterste best gedaan om de rechthebbende(n) van materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal desondanks zonder toestemming op deze website is getoond, wordt verzocht contact op te nemen. Je kunt dat doen via het contactformulier. Jouw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor de afhandeling van jouw e-mail.

Deze disclaimer is opgesteld in september 2020. Het RKD kan deze disclaimer aanpassen en/of wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of deze disclaimer is gewijzigd.