Leveringsvoorwaarden kunsthistorisch onderzoek in opdracht

RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Algemene leveringsvoorwaarden van het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis ten behoeve van kunsthistorisch onderzoek in opdracht

1. Definities en toepasselijkheid


1.1
In deze algemene leveringsvoorwaarden voor kunsthistorisch onderzoek in opdracht wordt verstaan onder:

 • Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden ten behoeve van kunsthistorisch onderzoek in opdracht en andere daaraan gerelateerde diensten;
 • RKD: Stichting RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis;
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon of personenvennootschap, die partij is of betrokken is bij een in artikel 1.2 van deze Voorwaarden genoemde (rechts)handeling, of tot wie een in dat artikel genoemde rechtshandeling of handeling is gericht of van wie een aldaar bedoeld verzoek afkomstig is;
 • Werk: schilderij, tekening, prent of brief van de Opdrachtgever, waarover Opdrachtgever een onderzoeksvraag heeft;
 • Onderzoek: onderzoek door RKD, naar aanleiding van onderzoeksvraag Opdrachtgever, op basis van de collecties en databases van RKD;
 • Website: www.rkd.nl.

1.2
De Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (waaronder het door RKD te verrichten Onderzoek) van RKD aan Opdrachtgever, op alle overeenkomsten tussen RKD en Opdrachtgever, alsmede op elk verzoek van Opdrachtgever tot het verlenen van diensten, ongeacht of er een overeenkomst tot stand komt/is gekomen tussen RKD en Opdrachtgever.

1.3
RKD draagt er zorg voor dat deze Voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtgever al dan niet in elektronische (digitale) vorm ter hand worden gesteld. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst kunnen opslaan en printen van de Voorwaarden en de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager door middel van daartoe op de Website beschikbare faciliteiten en voor de (blijvende) toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

1.4
Onverminderd eventuele voor RKD zelf bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of de Voorwaarden te bewaren, is RKD niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst en/of de Voorwaarden voor Opdrachtgever te allen tijde toegankelijk te houden.

1.5
Door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden of andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover die door RKD schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke afwijkende of aanvullende bepalingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor dit specifiek, uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst


2.1
Uitingen van RKD op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van RKD van de aanvraag van Opdrachtgever met dien verstande dat iedere overeenkomst tot stand komt onder de opschortende voorwaarde dat alle voor het Onderzoek noodzakelijke gegevens, als genoemd in de artikelen 4.2 en – indien van toepassing – 4.3 van deze Voorwaarden, in het bezit van RKD zijn gesteld en ook aan de daaraan door RKD gestelde eisen voldoen.

3. Onderwerp en uitvoering van de overeenkomst


3.1
RKD zal bij het verrichten van de diensten (waaronder het door RKD uit te voeren Onderzoek) de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen, terwijl haar verplichtingen het karakter hebben van door RKD te leveren inspanningsverplichtingen. De uitkomst van het Onderzoek betreft dan ook slechts een mening van RKD; RKD staat dus niet in voor de uitkomst van het Onderzoek wat derhalve betekent dat de uitkomst van het Onderzoek niet kan worden aangemerkt als een garantie, maar enkel als een mening, zoals reeds aangegeven.

3.2
Het Onderzoek van RKD bestaat in eerste instantie uit een beoordeling van de aanvraag als genoemd in artikel 2.1 van deze Voorwaarden en de gegevens als genoemd in artikel 4.2 en – indien van toepassing – artikel 4.3 van deze Voorwaarden. RKD spant zich in om uiterlijk binnen 3 (drie) weken na ontvangst van voornoemde gegevens schriftelijk de uitkomst van het Onderzoek aan Opdrachtgever bekend te maken.

3.3
Indien RKD na bestudering van de aanvraag als genoemd in artikel 2.1 en de gegevens als genoemd in artikel 4.2 en – indien van toepassing – artikel 4.3 van deze Voorwaarden aanleiding ziet nader Onderzoek te doen naar het Werk, zal RKD – in afwijking van artikel 3.2 van deze Voorwaarden – niet de uitkomst van het Onderzoek bekend maken, maar Opdrachtgever schriftelijk verzoeken haar het Werk te doen toekomen. Tevens zal RKD Opdrachtgever schriftelijk meedelen wanneer zij het Werk nader zal bestuderen en wat Opdrachtgever van RKD kan verwachten. RKD spant zich in om uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na ontvangst van voornoemde gegevens Opdrachtgever schriftelijk te berichten. Voorts spant RKD zich in om binnen 4 (vier) maanden na ontvangst van het Werk schriftelijk de uitkomst van het Onderzoek aan Opdrachtgever bekend te maken. Indien na ontvangst en bezichtiging van het Werk door RKD blijkt dat zeer specifiek en/of tijdrovend – dit ter beoordeling van RKD – Onderzoek noodzakelijk is, dan treedt RKD met Opdrachtgever in overleg over de planning van het Onderzoek.

3.4
Over de uitkomst van het Onderzoek door RKD wordt verder niet meer met Opdrachtgever gecorrespondeerd, tenzij Opdrachtgever nieuwe informatie en gegevens – dit ter beoordeling van RKD – aan RKD doet toekomen.

3.5
De in de artikelen 3.2 en 3.3 van deze Voorwaarden genoemde termijnen gelden slechts bij benadering en gelden nimmer als een fatale termijn of datum. Overschrijding van die termijnen – om welke reden dan ook – geeft Opdrachtgever niet het recht de uitvoering van enige op haar jegens RKD rustende verplichting op te schorten, noch op enig recht op schadevergoeding.

3.6
Alle opdrachten worden door RKD uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3.7
Het is RKD te allen tijde toegestaan bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

4. Verplichtingen van Opdrachtgever en vrijwaring


4.1
Opdrachtgever garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan RKD verstrekte informatie en gegevens. Voorts garandeert Opdrachtgever dat hij eigenaar is van het Werk of het Werk voor de eigenaar in consignatie heeft genomen.

4.2
Opdrachtgever verstrekt bij de aanvraag de volgende gegevens:

 1. Bij schilderij: olieverf op doek/paneel/karton/papier/onbekend
 2. Bij werk op papier: tekening/aquarel/litho/ets/onbekend
 3. Afmetingen: *****(hoogte) x **** (breedte) cm
 4. Gesigneerd: ja/nee
 5. Bij ja: locatie op het kunstwerk + transcriptie
 6. Gedateerd: ja/nee
 7. Bij ja: locatie op het kunstwerk + transcriptie
 8. Indien bekend, informatie over de herkomst van het werk: hoe en wanneer is het in bezit verkregen en wie waren de vorige eigenaren
 9. Indien bekend, verwijzingen naar literatuur waar het Werk genoemd wordt

4.3
Opdrachtgever dient aan RKD minimaal 1 professionele kleurenfoto van de voorzijde en minimaal 1 professionele kleurenfoto van de achterzijde van het Werk te verstrekken, met een minimale resolutie van 300 dpi of 1200 x 1700 pixels en een opslagcapaciteit van maximaal 30 Mb, en indien aanwezig, detailopnames van eventuele dateringen en signaturen.

4.4
De in de artikelen 4.2 en 4.3 van deze Voorwaarden genoemde informatie en foto’s dient Opdrachtgever in te dienen via het daarvoor in de webshop beschikbare digitale aanvraagformulier, of, ingeval van een serviceabonnement via het contactformulier

4.5
Indien Opdrachtgever de in de artikelen 4.2 en – indien van toepassing – 4.3 van deze Voorwaarden genoemde informatie en gegevens niet of niet naar behoren aanlevert – dit ter beoordeling van RKD – zal RKD Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.6
Opdrachtgever is verplicht indien het werk naar het RKD ter onderzoek komt– indien hij dit niet reeds heeft gedaan – een (goederen)verzekering af te sluiten ten behoeve van het Werk tegen onder meer beschadiging, brand, verlies en diefstal. Op verzoek van RKD dient Opdrachtgever een kopie van het polis blad aan RKD te verstrekken.

4.7
Opdrachtgever vrijwaart RKD voor alle vorderingen van derden in verband met de tussen RKD en Opdrachtgever bestaande overeenkomst en/of de uitvoering daarvan.

5. Vergoeding


5.1
Actuele tarieven voor onderzoektijd staan op de website van het RKD. Het verrichten van kunsthistorisch onderzoek start met een uur onderzoek en kost € 132 (exclusief btw). Wanneer meer onderzoektijd nodig is, komt hier een vervolgtarief van € 66 (exclusief btw) per half uur bij.

5.2
Mogelijke extra onderzoekskosten worden tijdig door RKD aan Opdrachtgever meegedeeld en met Opdrachtgever afgestemd.

5.3
Vergoeding van eventuele onkosten en mogelijke extra onderzoekskosten dient te geschieden door storting of overmaking op een door RKD aangewezen bankrekening binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

6. Duur en einde van de overeenkomst


6.1
De overeenkomst tussen RKD en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard en strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan of eindigt na uitvoering van de overeengekomen diensten.

6.2
RKD en Opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang tussentijds op te zeggen.

6.3
Na het eindigen van de overeenkomst zullen alle vorderingen van RKD op Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, onmiddellijk – en zonder nadere sommatie of ingebrekestelling – opeisbaar worden en blijven de artikelen 3.4, 4.7, 7, 8 en 11 van deze Voorwaarden onverminderd van kracht.

7. Aansprakelijkheid


7.1
RKD is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie of gegevens aan RKD heeft verstrekt. RKD is evenmin aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan een ander handelen of nalaten, dan genoemd in de vorige volzin, van Opdrachtgever of een door of in opdracht van Opdrachtgever ingeschakelde derde.

7.2
RKD is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (i) een tekortkoming jegens Opdrachtgever, ongeacht of deze toerekenbaar is of niet, dan wel voor schade als gevolg van (ii) een onrechtmatige daad jegens Opdrachtgever, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van RKD of tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

7.3
In geen geval is RKD aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade van Opdrachtgever.

7.4
Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van RKD in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van RKD is gedekt en in het desbetreffende geval ook daadwerkelijk wordt uitbetaald.

7.5
Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens ten aanzien van eventuele derden die door RKD bij de overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn.

8. Intellectuele eigendomsrechten


8.1
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door RKD verrichte diensten blijven eigendom van RKD of – indien van toepassing – van de derde van wie RKD het recht heeft verkregen (een deel van) deze diensten aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen en komen uitsluitend aan RKD of – indien van toepassing – de hiervoor omschreven derde toe. Daaronder zijn mede begrepen auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties. RKD behoudt zich derhalve alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de al dan niet uitgewerkte uitkomst van het Onderzoek van RKD, daaronder mede begrepen rapporten, analyses, werkmethoden en dergelijke, in verband met de door haar ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren overeenkomst.

8.2
Opdrachtgever verleent het RKD het recht om te beschikken over het ingevolge artikel 4.3 verstrekte beeldmateriaal en de resultaten van op verzoek van Opdrachtgever geleverde diensten, waaronder door het RKD verricht onderzoek. Hierbij zal Opdrachtgever altijd als anoniem worden aangemerkt, tenzij anders met Opdrachtgever is overeengekomen.

8.3
Artikel 8.2 omvat het recht voor het RKD:

 1. Beeld- en onderzoeksmateriaal geheel of gedeeltelijk te (doen) verveelvoudigen en openbaar te (doen) maken op papier of digitaal door online beschikbaarstelling aan derden via internet of enig ander netwerk, daaronder begrepen beschikbaarstelling als onderdeel van een databank;
 2. Het (doen) bewerken en in bewerking te (doen) verveelvoudigen en openbaar te maken voor zover dit nodig is voor publicatie;
 3. Beeld- en onderzoeksmateriaal al dan niet als bewerking, geheel of gedeeltelijk op te (doen) slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en aldus toegankelijk te (doen) maken voor derden;
 4. Het leveren van analoge en digitale kopieën van het materiaal aan derden ten behoeve van eigen persoonlijk gebruik en niet-commerciële onderwijs- en onderzoeksdoelen.

8.4
Opdrachtgever vrijwaart het RKD voor alle vorderingen van derden wegens de uitoefening door het RKD van het recht als bedoeld in artikel 8.2.

8.5
Het RKD is voor het gebruik van het recht als bedoeld onder artikel 8.2 geen vergoeding verschuldigd.

8.6
Het RKD heeft de vrijheid om de uitslag van het onderzoek door te geven aan een nieuwe eigenaar als deze niet op de hoogte blijkt te zijn van de eerder afgegeven mening van het RKD.

8.7
Bij een publieke discussie over het werk in kwestie opgestart door de Opdrachtgever, kan het RKD naar buiten treden met de mening van het RKD.

9. Melding van klachten


9.1
Indien Opdrachtgever niet tevreden is of vragen heeft over de wijze waarop RKD uitvoering geeft of heeft gegeven aan de overeenkomst, kan Opdrachtgever zijn volledig en duidelijk omschreven klacht of vraag binnen bekwame tijd melden bij of stellen aan de Algemeen directeur, Stichting RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Postbus 90418, 2509 LK Den Haag.

9.2
RKD spant zich in om ingediende klachten of vragen binnen een termijn van 4 (vier) weken na de dag van ontvangst daarvan te beantwoorden. Als een klacht of vraag een voorzienbaar langere beantwoordingstijd vraagt, wordt door RKD binnen de genoemde termijn een bericht van ontvangst van de klacht of vraag aan Opdrachtgever gezonden. Dat bericht bevat ook een indicatie van de termijn waarop Opdrachtgever een uitgebreider bericht kan verwachten.

10. Diversen


10.1
Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn/worden, worden tussen RKD en Opdrachtgever vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietig, vernietigd of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.

10.2
De rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden zijn voor wat betreft de Opdrachtgever niet overdraagbaar, tenzij zulks in deze Voorwaarden met zoveel woorden is bepaald of met RKD uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

10.3
Wijzigingen van of aanvullingen op enige bepaling in deze Voorwaarden zijn uitsluitend geldig, wanneer deze schriftelijk door RKD en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

10.4
De titels en hoofdstukken in deze Voorwaarden dienen uitsluitend voor het leesgemak en kunnen de inhoud en betekenis van de bepalingen in deze Voorwaarden niet beïnvloeden.

10.5
Iedere communicatie tussen RKD en Opdrachtgever kan elektronisch plaatsvinden, tenzij de Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet uitdrukkelijk anders voorschrijft. Onder schriftelijke communicatie wordt derhalve ook elektronische communicatie verstaan.

11. Rechts- en forumkeuze


11.1
Op deze Voorwaarden en op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictregels.

11.2
Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, worden alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met deze Voorwaarden of de daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende contractuele en buitencontractuele verbintenissen, uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.